32 vyučovacích hodín teoretického výcviku

1 vyučovacia hodina praktickej údržby

4 vyučovacie hodiny trenažér

2 vyučovacie hodiny autocvičiska

32 vyučovacích hodín v premávke